Сайтът е в процес на обновление…

КОНТАКТИ

Адрес

Административен адрес и фабрика в гр. Русе
7009 Русе, бул.Тутракан 49а

Фабрика в Кубрат
7300 Кубрат, ул.Цар Освободител 68

Телефон

ГОРАИНВЕСТ АД сключи договор № BG-RRP-3.008-0505-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятие от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността му.

Основните дейности са свързани с придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието.

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е да трансформира производствените си процеси, чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Обща стойност на проекта: 1 503 504.00 лв., от които 749 947.79 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 17.06.2024 г.

Край: 17.12.2025 г.

Във връзка с изпълнението на договор № BG-RRP-3.004-1314-C01, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, ГОРАИНВЕСТ АД провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, с предмет
„Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в 3 обособени позиции:

– Обособена позиция 1 – Линия за преработка на странични талпи – 1 бр.
– Обособена позиция 2 – Автомат за рендосване и профилиране с автоматична система за подаване – 1 бр.
– Обособена позиция 3 – Оптимизиращ циркуляр – 1 бр.“.

Документацията за участие в тръжната процедура може да бъде свалена от:

ГОРАИНВЕСТ АД сключи договор № BG-RRP-3.004-1314-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Основната цел на проекта на ГОРАИНВЕСТ АД е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията, посредством въвеждане в експлоатация на 1 бр. Линия за преработка на странични талпи, 1 бр. Автомат за рендосване и профилиране с автоматична система за подаване и 1 бр. Оптимизиращ циркуляр.

Основните дейности са свързани с придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.

Обща стойност на проекта: 1 410 826.23 лв, от които 698 358.98 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.